SAFARI.cz

Stanovy Cykloklubu

CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice přijal na ustavující schůzi tyto stanovy:
I. Základní ustanovení
 • Název sdružení je CYKLOKLUB - sdružení pro rozvoj cykloturistiky v České republice nebo CYKLOKLUB, dále jen sdružení.
 • CYKLOKLUB sdružuje na základě dobrovolnosti příznivce sportu i rozvoje cestovního ruchu, zvláště cykloturistiky.
 • Sídlo sdružení: Informační centrum, tř. Míru 60, 530 01 Pardubice.
 • Základním posláním sdružení je rozvoj cykloturistiky v České republice a sportovního vyžití pro nejširší vrstvy veřejnosti, zejména pak mládeže.
 • CYKLOKLUB je otevřené, politicky nezávislé a principiálně neziskové sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
 • Ke splnění svého základního poslání si stanoví tyto cíle a úkoly:
  1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných, turistických a kulturních aktivit, vytvářet pro ni materiální, technické a tréninkové podmínky
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní doplňkovou hospodářskou činností
  4. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.vést své členy nebo ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a vůbec
  5. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, sportu, zdraví apod.podporovat budování a vyznačování cyklotras a cyklostezek na území České republiky
 • Sdružení plní zejména tyto úkoly a cíle:
  1. prosazuje a hájí zájmy svých členů
  2. za tímto účelem přímo spolupracuje se státními, tělovýchovnými i mezinárodními institucemi a organizacemi
  3. organizuje a zajišťuje činnost sdružení ve svých zařízeních
  4. poskytuje jiné služby a provozuje další činnost vedoucí k podpoře a prospěchu sportů ve sdružení nebo jiných sportů či kultury
  5. organizuje a zajišťuje činnost ve sportech dle požadavků členů sdružení
  6. organizuje a zajišťuje zahraniční setkávání příznivců sportu či kultury
  7. organizuje a zajišťuje schůzovou činnost svých členů
  8. koordinuje nebo na základě zájmů svých členů organizuje akce i soutěže v oblasti sportu, turistiky nebo kultury
  9. hospodaří s prostředky a majetkem
 • Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
II. Orgány CYKLOKLUBU
 • Orgány klubu (dále jen orgány) jsou valná hromada členů, výkonný výbor, předseda (prezident) a revizní komise (popř. revizor).
 • Nejvyšším orgánem je valná hromada složená z členů, popř. jejich zástupců. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o svolání požádá jedna třetina členů, popřípadě výkonný výbor nebo předseda (prezident) sdružení, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu.
 • Valná hromada zejména rozhoduje :
  1. o zániku a o majetkovém vypořádání.
  2. o názvu, sídle a symbolice.
  3. o přijetí a změnách stanov.
  4. volí výkonný výbor a revizní komisi.
  5. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku , schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky členů.
  6. stanoví hlavní směry činnosti pro příští období.
  7. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy.
 • Valná hromada členů postupuje podle jednacího řádu a volebního řádu přijatého na začátku jednání, k přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných účastníků, pokud valná hromada nerozhodla jinak.
 • Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výslovnosti pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí o dalších otázkách.
 • Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy má předsedu (prezidenta), tajemníka (jednatele). Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby.
 • Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
  1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.
  2. organizuje a řídí hospodaření.
  3. připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, tělovýchovných organizací a jiných právnických i fyzických osob.
  4. dbá o hospodárné využívání a o údržbě majetku v souladu s usneseními valné hromady a posláním sdružení.
  5. spolupracuje se sportovními svazy při řešení jednotlivých problémů
  6. zabezpečuje koordinaci činnosti sdružení v rámci jednotlivých tělovýchovných svazů.
  7. zabezpečuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, fyzickými i právnickými osobami, tělovýchovnými organizacemi a jednotlivci.
  8. k zabezpečení činnosti vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.
  9. vydává závazné dokumenty pro činnost sdružení.
  10. jmenuje zástupce sdružení pro spolupráci s jinými institucemi a organizacemi.
  11. vydává závazné dokumenty pro činnost sdružení.
  12. registruje nové členy, vede členskou evidenci a rozhoduje o vynětí z evidence, případně i o vyloučení člena.
  13. má právo udělovat čestné členství.
  14. zajišťuje náležitosti a vyřizování pohledávek u členů, kteří ukončili členství ve sdružení.
 • K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Revizní komise (popř. revizor) provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Je oprávněna provádět kontrolu jakékoli činnosti uskutečněné v rámci sdružení a pro výkon této funkce ji musí být poskytnuty všechny potřebné informace. Počet jejich členů a jejich statut schvaluje valná hromada. Valná hromada může podle potřeby zvolit další komise a orgány.
 • Výkonný výbor a kontrolní komise jednají podle jednacího řádu, který si stanoví. Pro přijetí návrhu formou hlasování je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výkonného výboru nebo kontrolní komise.
 • Členstvím ve sdružení je členstvím jednotlivce. Členstvím ve sdružení není dotčeno právo být členem dalších organizací. Člen má právo:
  1. prokazovat se členským průkazem.
  2. ve stanoveném rozsahu používat symboliku klubu.
  3. navrhovat funkcionáře sdružení.
  4. účastnit se všech jednání výboru a komisí sdružení
  5. předkládat návrhy a doporučení týkající se činnosti.
  6. předkládat návrhy na obhajobu svých zájmů vůči stanovám, státním orgánům a jiným organizacím.
  7. účastnit se sportovních a kulturních akcí a soutěží pořádaných sdružením.
  8. na metodickou, případně materiální pomoc podle možnosti v oblasti právní, technické apod. vztahující se ke sportu i kultuře.
  9. na úhradu cestovních náhrad při cestách organizovaných sdružením v rámci činnosti sdružení, avšak pouze do předem stanoveného a statutárním orgánem odsouhlaseného limitu.
 • Člen má povinnost:
  1. řídit se stanovami a dalšími závaznými předpisy a usneseními sdružení.
  2. platit běžné členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou členů.
 • Čestný člen má právo člena sdružení rozšířené o následující:
  1. právo bezplatného a doživotního členství spojeného s užíváním titulu "čestný člen".
  2. Čestný člen má na valné hromadě hlas pouze poradní, nemůže rozhodovat o záležitostech sdružení a nemůže být volen do orgánů sdružení.
  III. Společné zásady
 • Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor a stanoví podmínky pro vstup členů a to podle zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví konkrétní práva a povinnosti člena.
 • Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.
 • Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem.
 • Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. společný majetek ve správě výkonného výboru.
  2. finanční prostředky pro činnost sdružení získané zčlenských příspěvků
  3. zůstatků fondů sdružení
  4. příspěvků tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
  5. příjmů z vlastní doplňkové hospodářské i obchodní činnosti
  6. příspěvků a dotací od sportovních svazů
  7. darů
  8. státních příspěvků a dotací od tělovýchovných a sportovních svazů
  9. majetkem převedeným do vlastnictví členem
  10. jiných příjmů, zejména od sponzorů, reklam, nájmů, pronájmů či vstupného, startovného na akcích pořádaných sdružením.
 • Majetek ve sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku.
 • Kromě majetku, ke kterému má sdružení vlastnické právo, může hospodařit i na jiném majetku, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • O převodech správy majetku i o nabývání a pozbývání majetku a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.
 • Hospodaření s majetkem upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku.
 • Vlastní hospodaření s majetkem se řídí interním předpisem - zásadami, schváleným valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup při jejím případném vstupu do společnosti s ručením omezeným, akciové nebo jiné společnosti či družstva. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům sdružení.
 • Sdružení prostřednictvím výkonného výboru organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami.
 • Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • Jménem sdružení vystupuje předseda, tajemník anebo jiný pověřený člen výkonného výboru.
 • IV. Přechodná a závěrečná ustanovení
 • Majetek a symboly sdružení jsou ve vlastnictví sdružení jako celku.
 • Vyloučení řádného člena je pouze v případě hrubého porušování povinnosti člena, např. při neplacení řádných členských příspěvků, při vyvíjení činnosti prokazatelně směřující proti zájmům sdružení. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada členů 2/3 většinou hlasů.
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace
 • Pardubice, dne 15.12.2000