[Pokračování prohlídky] [ZOO] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Pokračování prohlídky


[ Pokračování prohlídky ]

PRIMER - napouštěcí disperzní nátěrové hmoty

PRIMER - napouštěcí disperzní nátěrové hmoty -

PRIMERY
jsou základní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi akrylátových a styrenakrylátových disperzí, určené pro napouštění savých podkladů před nanášením disperzních barev, lepidel a tmelů. Jejich použitím se zajistí sjednocení savosti podkladu, zvýšení pevnosti povrchových vrstev podkladu a zvýšení soudržnosti následujících vrstev s podkladem. Vyrábí se ve dvou variantách.

Použití: PRIMER V se používá pro nátěry v exteriérech i v interiérech zejména pod vnitřní nátěry stěn a pod fasádní hmoty. PRIMER B je prostředek s vynikajícím penetračním účinkem a vysokou odolností proti působení vlhkosti a používá se pro napouštění betonových a železobetonových konstrukcí a podlah, eternitových, betonových a pálených střešních krytin a střešních povlaků na bázi asfaltu a jiných stavebních materiálů.

Vlastnosti: Hustota: 1,03 - 1,06 kg/l Sušina: 38 - 45 %

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Staré střešní krytiny (např. eternit) se zbaví mechů a lišejníků nejlépe postřikem vhodným chemickým přípravkem s následným mechanickým odstraněním rostlinných zbytků.

Pracovní postup: Před použitím se PRIMER ředí vodou v poměru 1:4. Nanáší se na podklad štětkou, asfaltérským kartáčem, nebo stříkáním v takové vrstvě, aby dokonale vsákl do podkladu. Silně savé podklady je možno napustit dvojnásobným nátěrem. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +5 °C. Nanášení dalších vrstev následuje po dokonalém zaschnutí napouštěcího nátěru, nejdříve po 4 hodinách.

Vydatnost: 20 - 40 m2/kg na jeden nátěr

Balení a skladování: Obaly o obsahu 0,5 - 35 kg. Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: Nátěrové hmoty PRIMER nejsou škodlivé ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. V uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdat do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 14:22 hodin
Copyright 1998-2019 © Luděk Šorm